UWAGA MIŁOŚNICY MĘCZENNIC ROWEROWYCH!

Sukces ostatniej, rekordowej VI Męczennicy Rowerowej, dał niewątpliwie wiele radości i satysfakcji zarówno jej uczestnikom, jak i organizatorom. Przekonał wszystkich, że taki rodzaj aktywności fizycznej, realizowanej dla wspólnego zwiedzania świata, jest ze wszech miar godny kontynuowania. Zasygnalizował jednakże organizatorom konieczność ujęcia przyjętej formuły rajdów w bardziej sprecyzowane ramy organizacyjne. Dlatego dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom i spokoju duszy organizatorom proponujemy przyjąć do stosowania niżej zestawiony regulamin.
Regulamin publikujemy w ramach drugiej zapowiedzi kolejnej VII Męczennicy Rowerowej, zaplanowanej na 18 listopada na godz. 10:00. Jeśli macie jakieś uwagi, względnie widzicie potrzebę uzupełnienia regulaminu, zgłaszajcie się bez żadnego skrępowania na: rutire@inea.pl.
REGULAMIN MĘCZENNICY ROWEROWEJ
Każdy uczestnik Męczennicy Rowerowej ma obowiązek przestrzegać niniejszy regulamin:
• Warunkiem uczestnictwa w Męczennicy Rowerowej jest przyjazd na miejsce startu lub dołączenie na trasie, po wcześniejszym powiadomieniu organizatora.
• Uczestnik startuje w Męczennicy na własny koszt i odpowiedzialność oraz ubezpiecza się od ryzyk we własnym zakresie.
• Uczestnik musi posiadać sprawny technicznie rower, wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Uczestnik musi przestrzegać przepisów ruchu drogowego, zasad bezpieczeństwa jazdy oraz zachowywać rozwagę i ostrożność; każdy manewr na drodze musi być poprzedzony upewnieniem się o możliwości jego bezpiecznego wykonania oraz odpowiednio zasygnalizowany. Zaleca się używanie kasków oraz kamizelek lub innych elementów odblaskowych.
• Osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat muszą posiadać przy sobie kartę rowerową oraz przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w Męczennicy oraz pisemną deklarację o odbiorze nieletniego z trasy, w przypadku takiej konieczności.
• Uczestnik jest zobowiązany do podporządkowania się decyzjom kierownictwa Męczennicy oraz poleceniom osób kierujących ruchem.
• Na trasie Męczennicy nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego; należy jechać równo i spokojnie w szyku, zachowując bezpieczne odległości między rowerami.
• Przed wyruszeniem kierownik Męczennicy omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc stwarzających zagrożenia; obowiązuje zakaz zbaczania z trasy Męczennicy bez wiedzy organizatora.
• Podczas postoju nie należy tarasować drogi, postoje należy organizować wyłącznie poza jezdnią. Uczestnik Męczennicy nie zaśmieca trasy przejazdu i postoju, nie niszczy przyrody.
• W trakcie Męczennicy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
• Organizatorzy Męczennicy nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich, jak również za rzeczy zgubione podczas imprezy.
• Uczestnik Męczennicy zgadza się na publikację swojego wizerunku w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora, w ramach obowiązujących przepisów.
• Przystąpienie do udziału w Męczennicy jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika z obowiązku jego przestrzegania.
ORGANIZATORZY
PS. KOLEJNA, VII MĘCZENNICA ROWEROWA JUŻ 18 LISTOPADA O GODZ. 10:00. POPROWADZI JĄ TYM RAZEM DAREK SIENNIAK. DO ZOBACZENIA!